Visie & Missie van RAB

Visie en missie van RAB

De Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging  – RAB – bestaat uit een groep Rotterdammers die samen armoede bestrijden.

Armoede in Rotterdam

Rotterdam is dé stad van de haven en de industrie met een sterke dienstensector. De stad levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In schril contrast hiermee is het feit dat Rotterdam ook de armste stad van ons land is. Rotterdam kent een toenemende groep van mensen die in de problemen komen door armoede, met name langdurige en diepe armoede. Het aantal mensen met een uitkering is groot en duizenden huishoudens ‘leven van de Voedselbank’. Steeds meer mensen kunnen stijgende ziekte- en huurkosten niet langer betalen. In januari 2018 schrijft het CBS dat ruim 15% van de Rotterdamse huishoudens onder de armoedegrens leeft en dat meer dan 7% van de Rotterdammers langer dan 4 jaar een (te) laag inkomen heeft. Bovendien groeit een op de vier Rotterdamse kinderen op in armoede.

Armoede tast mensenrechten aan

Armoede is een sluipende ontwrichting van het bestaan. Armoede is meer dan het niet hebben van geld. Het is ook  een vorm van uitsluiting die mensen ziek maakt, minder weerbaar, depressief en ongelukkig. Wanneer je geen geld hebt om mee te doen aan het ‘normale leven’, sta je aan de zijkant. Door een gebrek aan financiële mogelijkheden kan een kleine tegenslag leiden tot grote problemen.

Een veilig dak boven je hoofd, voldoende gezond voedsel en toegang tot scholing en gezondheidszorg zijn mensenrechten. Helaas zijn deze rechten voor veel mensen met een laag inkomen niet vanzelfsprekend in Rotterdam. Deze ongelijkheid kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting, wantrouwen of criminaliteit. Alle mensen zijn gelijkwaardig en iedereen hoort dezelfde ontplooiingskansen te hebben om een onafhankelijk leven te kunnen leiden. Iedereen heeft recht op een menswaardig en sociaal leven.

Omdat armoede ontwricht, moet armoede bestreden worden.

Motief

Omdat wij niet in een stad willen leven waar mensen zich niet goed kunnen voeden, kleden, huisvesten, scholen en waar grote verschillen bestaan t.a.v. gezondheidszorg en kansen om een fatsoenlijk loon te verdienen bouwen we met zoveel mogelijk organisaties samen aan de Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging.

Doel

RAB stelt zich ten doel

 • om armoede te bestrijden,
 • samen met zoveel mogelijk personen en organisaties,
 • in een zich zelf organiserende beweging,
 • waarin zoveel mogelijk mensen met een laag inkomen meedoen.

Werkwijze

 • RAB maakt inzichtelijk hoe armoede eruitziet.
 • RAB ondersteunt bestaande en nog te ontwikkelen oplossingen / alternatieven.
 • RAB verwelkomt, neemt actie en faciliteert en jaagt samenwerkingen aan.
 • RAB ontwikkelt lobbystrategieën.
 • Samen creëren we counter-power – politieke druk.

Karakteristieken

 • Armoede = onrecht = onacceptabel.
 • Armoedebestrijding en een duurzame (ecologisch, sociaal) maatschappij zijn nauw met elkaar verbonden.
 • RAB is ondersteunend en sluit aan bij de groepen die armoede in Rotterdam bestrijden.
 • RAB waardeert dit werk als rechtsherstel voor iedereen.
 • RAB is niet charitatief.
 • RAB wil transparant zijn.
 • Samen zijn we sterk. Iedereen telt mee.
 • De organisatievorm zal zich in het proces verder aanpassen.

Interne besluitvorming en organisatie

 • Iedereen die zich in de waarden en uitganspunten van RAB kan vinden is welkom om bij te dragen binnen een van de werkgroepen.
 • We organiseren ons in thematische of inhoudelijke werkgroepen die iemand afvaardigen naar de kerngroep.
 • De kerngroep bestaat uit mensen die het overzicht bewaren en bekijken of de uitgangspunten passend zijn bij de problematiek van armoede in Rotterdam. De kerngroep bevordert onderlinge uitwisseling en groei van de beweging. De kerngroep stuurt op hoofdlijnen en bewaakt de principes en de waarden.
 • We nemen onze besluiten in consensus.
 • We houden rekening met groepen die belanghebbend zijn, maar die misschien niet bij ons aan tafel zitten. Dit laatste betekent dat we de belangen van (groepen) mensen op afstand en in de toekomst in onze overwegingen betrekken.
 • RAB is ondersteunend en checkt haar inzet en communicatie bij belanghebbenden.
 • RAB is open voor wijzigingen, vernieuwing en past zich aan de vraag van belanghebbenden, die centraal staan in de doelstelling.
 • RAB is een organische beweging die openstaat om te leren.

Resultaten

Wanneer is ons doel bereikt? Als we de volgende resultaten hebben bereikt:

Er is een netwerk ontstaan

 • waarin zoveel mogelijk organisaties bij elkaar komen,
 • dat verhalen vertelt over de impact en oorzaken van armoede,
 • waaruit concrete oplossingen en alternatieven voortkomen,
 • dat onderbouwing biedt door het opzetten van een (digitaal) doorgeefluik naar onderzoek en analyse en zelf ook publiceert,
 • dat de samenhang toont tussen de vele aspecten van armoede, tussen de oorzaken van armoede, en tussen de oplossingen voor armoede en alternatieven voor maatschappelijke (machts)structuren,
 • dat inspiratie biedt voor samenwerking,
 • dat inspiratie biedt voor actie,
 • dat onderling transparant communiceert en handelen op elkaar afstemt,
 • dat als één gebundelde stem functioneert naar grote organisaties zoals de gemeente, het bedrijfsleven en andere machtsorganen.

Het netwerk creëert deze beoogde output:

 • Er is een gezamenlijke en herkenbare hervormingsagenda.
 • RAB en haar netwerk organiseren gedragen campagnes om de hervormingsagenda kracht bij te zetten.